• « 2009·09
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  »
2009’09.16・Wed

润润你这死小孩竟然!!!!出CD!!!!!!!

之前有在XQ看到一点点风声可是没放在心上……
总觉得那是开玩笑的吧……

可是!!!居然是真的!!!!

http://www.jvcmusic.co.jp/fukuyama/

(点击放大……放大!!!)

jun


居然在这死小孩生日的时候发行!!!!

老娘死也要买初回啊!!!附送DVD啊!!!!!!

老娘哪一个男声优都可以不在乎但只有润润是死也割舍不下的啊!!!!!!!!!!!

呜呜呜呜润润!!!!!!!

Categorie:嗚嗚!  引用:(0) 留言:(0) TOP

 |TOPBack